Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнууд дадлага хийж эхэллээ.

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнууд дадлага хийж эхэллээ.

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнуудад 6 чадамжийн нэгжээр сургалтыг 2015 оны 01 сарын 26-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнууд дадлага хийж эхэллээ.

Сэрүүлэг дээд сургуулийн оюутнууд дадлага хийж эхэллээ.