www.miningtvet.gs.gov.mn сайтыг дэмжээрэй

Ажлын байрны тодорхойлолт

E-mail Print PDF

6.6. Ажлын байрны тодорхойлолт: Дараах загвартай байна. /Хавсралт-3-аас харна уу/

6.6.1. Байгууллага нь шинэ ажилтнуудаа ажилдаа гаршиж дадлагажихад нь чиглүүлж, дэмжлэг үзүүлэх, ажлын байр бүрт шаардагдаж буй хэрэгцээг тогтоох, ажилтан ажилд авах хэрэгцээг шалгуур бий болгох, ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх стандарт боловсруулах, зарим тохиолдолд хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь хүмүүст зориулсан зохицуулалт хийх аргаар ажлын байрны тодорхойлолтыг байнга сайжруулж байх үүрэгтэй.

6.6.2. Ажилтан нэг зүйлийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь ажлын байрны тодорхойлолтод ажилтан нэг бүр даргаас өгч болзошгүй тушаал шийдвэр, үүрэг даалгавар бүрийг тусгаад байдаггүй нэмэлт үүрэг даалгаврыг шаардлага гарсан тохиолдолд тухайн ажилтанд өгч болно. Ажлын байрны тодорхойлолтын талаар асууж лавлах зүйл гарвал хүний нөөцийн ажилтан, холбогдох хэлтэст хандана.

 

 

You are here Home