www.miningtvet.gs.gov.mn сайтыг дэмжээрэй

Баримт бичиг авах болон ашиглуулах журам

E-mail Print PDF

БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОН АШИГЛУУЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Байгууллагын архивын сан хөмрөгийн баримтыг судлах, сурталчлах, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл, лавлагаа, өгөх зорилгоор багш, ажилчид, оюутнуудад ашиглуулахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд Архивын тухай хууль, Төрийн нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль, Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, эрх зүйн холбогдох бусад акт болон энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.

1.2 Байгууллагын архивын сан хөмрөгийн баримт ашиглалтын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим нь багш, ажилчид, оюутнуудад нээлттэй, хүртээмжтэй, улс төрөөс хараат байхад оршино.

Хоёр. Архивт баримт хүлээн авах журам

2.1 Архив нь хүлээн авч буй баримтын бүрэн бүтэн байдал, эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалтын чанар зэргийг хадгаламжийн нэгж, хуудас бүрээр шалгаж бүртгэлийн дагуу хүлээн авна. Архив нь баримт хүлээн авах хуваарь гаргаж, байгууллагын даргаар батлуулсан байна. Хуваарьт хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг үндэслэн баримт шилжүүлэх зохион байгуулалтын нэгжийн нэр, байнга, түр хадгалах хадгалах хадгаламжийн нэгжийн тоо, хүлээн авах он, сар, өдөр, хариуцагч, гүйцэтгэгч зэргийг тусгасан байна.

2.2 Архивт хүлээн авсан баримтын бүртгэлд баримт хүлээн авсан он, сар, өдөр, баримт шилжүүлсэн зохион байгуулалтын нэгж, харъяа газар, хувь хүний нэр, баримт шилжүүлсэн бүртгэлийн нэр, дугаар, шилжүүлсэн баримтын он цагийн хязгаар, бүртгэлтэй, бүртгэлгүй хадгаламжийн нэгжийн тоо, баримт хүлээн авсан хүний албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал, он, сар, өдөр зэргийг тусгана.

2.3 Архивт баримт дутуу хүлээн авсан тохиолдолд тэдгээрийг эрж сурвалжлах ажлыг зохион байгуулна.

2.4 Архивт өгөх баримт нь 250 хүртэлх хуудастай, 4 см-ээс илүүгүй зузаантай байна. 250 хуудаснаас илүү гарвал хэд хэдэн боть болгох бөгөөд хуудсыг боть бүрээр нь тус тусад нь 1-ээс эхлэн дугаарлана.

2.5 Байнга болон удаан хугацаагаар хадгалах хадгаламжийн нэгж бүрийн төгсгөлд баталгааны хуудас, эхэнд дотоод товъёог хийн үдэж хавтаслана.

2.6 Архивын баримтан дээр тодорхойлолт бичнэ. Тодорхойлолт нь байгууллагын нэр, зохион байгуулалтын нэгжийн нэр, хадгаламжийн нэгжийн гарчиг, он цагийн хязгаар, хуудасны тоо, хадгалах хугацаа гэсэн бүрдэлтэй байна.

2.7 Архивын баримт нь хадгалалт, дараалал зэргийг хангахын тулд хадгаламжийн нэгжийн бүх хуудсыг, харандаагаар хуудасны баруун дээд өнцөгт араб тоогоор дугаарлана. / баталгааны хуудас болон дотоод товъёогноос бусад хуудас /

2.8 Баримтыг үдэхдээ хуудасны зүүн захаас 10-15 мм 3-4 цоолж зориулалтын картоноор хавтаслаж үднэ.

2.9 Баримтыг үдэж хавтаслахдаа баримтын хуудасны дараалал, байрлалыг шалгаж, үдээс хавчаарыг авна.

2.10 Архивын баримтанд албан ёсны бүрэн бүрдэл бүхий зөвхөн нэг хувь эх баримт оруулсан байна.

2.11 Гэрэл зураг, газрын зураг болон зурагт хуудас зэргийг ар талын зүүн дээд өнцөгт дугаарлана.

2.12 Архивт баримт хүлээлгэн өгөхдөө тухайн оны 1 дүгээр улиралд багтаан архивын эрхлэгчид журмын дагуу хүлээлгэн өгнө.

Гурав. Архивын баримт ашиглуулах

3.1 Архивын баримтын түүх, соёл, эдийн засаг, эрдэм шинжилгээ, судалгааны зорилгоор, түүнчлэн иргэдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хангахад ашиглуулна.

3.2 Архивын баримтын ашиглалтын явцад нэг талаас мэдээлэл хадгалж буй архив, нөгөө талаас мэдээлэл авахыг хүссэн хэрэглэгч оролцоно. Архивын мэдээллийн хэрэглэгч нь багш, ажилчид, оюутнууд байна.

3.3 Архив нь хууль тогтоомжийн дагуу ашиглалт хязгаарлагдсан, нууцын зэрэглэлд хамаарах баримтаас бусад баримтыг хэрэглэгчдэд нээлттэй ашиглуулна.

3.4 Архивын баримтын ашиглалтын үндсэн хэлбэр нь:

Ø Байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын нэгж, түүнчлэн салбарын болон сонирхогч байгууллагыг архивын мэдээллээр хангах;

Ø Байгууллага иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивын лавлагаа олгох;

Ø Уншлагын танхимын хэрэглэгчдэд баримт олгох;

Ø Соёл, гэгээрлийн арга хэмжээнд зориулан баримт бэлтгэх;

Ø Албан ажлын хэрэгцээнд баримт түр олгох зэрэг болно.

3.5 Байгууллагын архивын сан хөмрөгийн баримтыг багш, ажилчид, оюутнуудад ашиглуулах

3.6 Архивын баримт ашиглалтын үндсэн хэлбэр нь Архивын тухай хуулийн 25.2-т заасны дагуу

а/ Баримтыг уншлагын танхимаар ашиглах

б/ Байгууллагын ажилчид, оюутнуудад архивын лавлагаа, хуулбар олгох зэрэг болно.

Дөрөв. Хариуцлага

4.1.Энэхүү журмыг зөрчсөн Архивын ажилтан болон бусад этгээдэд түүний гэм буруу, зөрчлийн шинж байдал, учруулсан хохирлын хэмжээг харгалзан эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага, сахилгын шийтгэлийг ногдуулна.

 

You are here Home